@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Passend Onderwijs

Ondersteuningsprofiel

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment ieder leerling die (extra) ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek aanbieden. Als ouders hun kind op een school aanmelden, heeft de school de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan natuurlijk op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden, stelt de school een ondersteuningsprofiel op. Jaarlijks stellen we het ondersteuningsprofiel vast. Hiermee wordt in kaart gebracht wat, naar inzicht van directeur, intern begeleider en team, de ondersteuningsmogelijkheden zijn die de school te bieden heeft, op welke vlakken verdere ontwikkeling gewenst en geambieerd wordt, maar ook waar de grenzen van onze mogelijkheden liggen. We willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen binnen onze gemeente en werken aan de realisatie van een breed ondersteuningsprofiel.

Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken we samen in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband maakt een ondersteuningsplan. In dit plan legt zij vast welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. Daarnaast wordt vastgelegd hoe de extra ondersteuning is georganiseerd en hoe de financiële middelen worden ingezet. Ons bestuur is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO De Meierij. Binnen SWV PO De Meierij maken 29 schoolbesturen onderling afspraken over de wijze waarop voor alle leerlingen passend onderwijs wordt gerealiseerd. SWV PO De Meierij is onderverdeeld in ondersteuningseenheden.  SWV PO De Meierij biedt thuisnabij passende ondersteuning en onderwijs aan alle leerlingen van 2 tot 14 jaar, opdat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Kernwaarden van SWV PO de Meierij zijn:

  • Wij tonen respect voor diversiteit;
  • Ons samenwerken is gericht op verbinden en versterken;
  • Wij acteren ontwikkelings- en resultaatgericht;
  • Wij zijn toonaangevend.
Basisondersteuning

Goede onderwijsondersteuning begint met goed onderwijs. Wij gaan ervan uit dat de onderwijs -ondersteuningsbehoefte van kinderen verband houdt met de kwaliteit van het onderwijs. Goed onderwijs is onderwijs dat minstens kan bogen op een basisarrangement verleend door de inspectie van het onderwijs én dat wordt uitgevoerd volgende de uitgangspunten en principes van het handelingsgericht werken.  Binnen SWV De Meierij is de basisondersteuning gedefinieerd. Dit is het niveau van lichte ondersteuning dat alle scholen primair onderwijs (basisscholen, speciale basisscholen en speciaal onderwijs) binnen ons samenwerkingsverband minimaal kan bieden aan alle leerlingen. Basisondersteuning bevat planmatig en handelingsgericht werken (HGW) binnen een hoogwaardige ondersteuningsstructuur van de school.

Ondersteuningsprofiel

In een ondersteuningsprofiel wordt weergegeven op welk niveau de school basiskwaliteit en basisondersteuning levert en hoe de interne ondersteuningsstructuur is georganiseerd. De school geeft in haar ondersteuningsprofiel aan wat het niveau is van de basisondersteuning, wat zij eventueel aan extra ondersteuning biedt of wat haar specifieke expertise is.

De doelstelling van het ondersteuningsprofiel is het vinden van antwoorden op 3 kernvragen:

1. In welke mate is de school op dit moment in staat Passend Onderwijs te verzorgen?

  • Voor welke kinderen is er al een passend aanbod?
  • Voor welke kinderen hebben we een passend aanbod met behulp van externen?
  • Voor welke kinderen kunnen of willen we geen passend aanbod realiseren?

2. In welke richting wil de school zich ontwikkelen? Welke expertise hebben we nu al in huis? Voor welke kinderen wordt in de komende periode een aanbod ontwikkeld wat er nu nog niet in voldoende mate is?

3. Hoe kunnen we het ondersteuningsprofiel benutten bij het gesprek binnen het SWV en de OE over de verdeling van de zorgmiddelen? Welke middelen zijn beschikbaar om de extra ondersteuning te bieden?

De eerste doelstelling van onze school blijft om de basiskwaliteit te realiseren, zoals hieraan door de overheid richting wordt gegeven en hier door de inspectie op wordt toegezien. Dit aspect van de basisondersteuning verwijst naar het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs en naar het meest recente oordeel van de inspectie van het onderwijs over de kwaliteit van de school. Een eerste standaard daarvoor is de vraag of de leerresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool ten minste op het niveau liggen dat verwacht mag worden op grond van de kenmerken van leerlingen.