Protocollen

Veiligheidsplan

De veiligheid van alle mensen die onze scholen bezoeken of er werkzaam zijn, is een groot goed. Om die veiligheid te garanderen moet worden voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico- inventarisatie, personeelsbeleid et cetera. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat voor onze school, duidelijk is hoe te handelen in geval van onveilige situaties. Daartoe is dit veiligheidsplan opgesteld.
Bij dit stuk horen een aantal bijlagen, die als protocol of handleiding dienen in het geval zich een situatie voordoet die daarom vraagt. Deze zijn te vinden in het bijlageboekje veiligheidsplan 2020.

Verder vindt u hieronder ons Cadans Primair Pest-protocol. Dit schooljaar zijn we gestart met Kanjertraining en zullen we een Kanjerproof Werkwijzer Sociale Veiligheid gaan maken. We betrekken ouders bij dit proces en als het vastgesteld is, zal het hier op deze pagina komen te staan.

 

Klachtenregeling 

Het bevoegd gezag van Cadans Primair stelt met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht de volgende Klachtenregeling vast. 

 

Medicijn gebruik

Voor medicijn gebruik is er een Cadans Primair medisch handelingsprotocol die we gebruiken. Hierin kunt u lezen hoe we met het geven van medicatie omgaan, wat we wel/niet mogen en als ouders vult u een formulier in als school uw kind medicatie moet geven.

  

Werkwijzer Sociale Veiligheid

Op Willibrordus streven alle kinderen ernaar te worden vertrouwd. Maar soms loopt het toch mis, en dan rijst de vraag hoe we hiermee omgaan. Onze schoolafspraken over hoe we met elkaar omgaan staan beschreven in de Werkwijzer Sociale Veiligheid, gebaseerd op de Kanjertraining-theorie. We geven wekelijks in alle groepen Kanjertraining-lessen, zodat kinderen kunnen oefenen hoe ze op een prettige manier met elkaar kunnen omgaan.