Medezeggenschapsraad en GMR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het orgaan dat de belangen vertegenwoordigt van zowel ouders als personeel.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR is bevoegd om het algemeen bestuur en de directie adviezen te geven over het beleid van de school. Daarnaast heeft het algemeen bestuur en de directie in een aantal gevallen instemming van de MR nodig. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden ongeveer zes keer per jaar plaats. In de nieuwsbrief en op onze website wordt regelmatig kort verslag gedaan van de vergadering.

De leden van de MR

Karin de Bievoorzitterouder
Ingrid Kloostermanlidouder
Davinia van der Leelidouder
Marieke Loutersecretarispersoneel
Carien Brekelmanslidpersoneel
Suzanne Merkxlidpersoneel

De vergaderdata voor 2020-2021

DatumAgendaNotulen
09-11-2021  
15-12-2021  
17-02-2022  
28-03-2022  
17-05-2022  
29-06-2022  
   

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Vanuit elke MR van de Cadans Primair scholen hebben 2 leden zitting in de GMR:  een lid vanuit de ouders en een lid vanuit het personeel.

In de GMR worden allerlei zaken besproken die gelden voor alle Cadans Primair scholen, zoals het sollicitatiebeleid, het managementstatuut, de regelingen voor functionering- en beoordelingsgesprekken en het taakbeleid.

De GMR-leden hebben een advies- of een instemmingsbevoegdheid.

De GMR vergadert + 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar voor de leden van de afzonderlijke MR-en. Een lid van het bovenschools management woont telkens een gedeelte van de vergaderingen bij, ter advisering en om de GMR op de hoogte te houden van lopende zaken binnen Cadans Primair.

Leden van de GMR 2020-2021

Vanuit Esch:

  • Hilde van Schijndel (ouder)

  • Thijske Verdaasdonk (leerkracht)

 

jaarverslag m.r. 2020-2021