@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

Medezeggenschapsraad en GMR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het orgaan dat de belangen vertegenwoordigt van zowel ouders als personeel.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR is bevoegd om het algemeen bestuur en de directie adviezen te geven over het beleid van de school. Daarnaast heeft het algemeen bestuur en de directie in een aantal gevallen instemming van de MR nodig. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden ongeveer zes keer per jaar plaats. In de nieuwsbrief en op onze website wordt regelmatig kort verslag gedaan van de vergadering.

De leden van de MR

  voorzitter ouder
Adriaan den Bakker lid ouder
Nelleke Overgaauw lid ouder
Marieke Louter secretaris personeel
Carien Brekelmans lid personeel
Suzanne Merkx lid personeel

De vergaderdata voor 2023-2024

     

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Vanuit elke MR van de Cadans Primair scholen hebben 2 leden zitting in de GMR:  een lid vanuit de ouders en een lid vanuit het personeel.

In de GMR worden allerlei zaken besproken die gelden voor alle Cadans Primair scholen, zoals het sollicitatiebeleid, het managementstatuut, de regelingen voor functionering- en beoordelingsgesprekken en het taakbeleid.

De GMR-leden hebben een advies- of een instemmingsbevoegdheid.

De GMR vergadert + 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar voor de leden van de afzonderlijke MR-en. Een lid van het bovenschools management woont telkens een gedeelte van de vergaderingen bij, ter advisering en om de GMR op de hoogte te houden van lopende zaken binnen Cadans Primair.

Leden van de GMR 2022-2023

Vanuit Esch:

  • Suzanne Kessels

  • Thijske Verdaasdonk (leerkracht)

 

Jaarverslag M.R. 2022-2023