@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

groep 7

Welkom op de site van groep 7

De leerkracht in groep 7 is Onno Merkx.  In de groep zitten 21 leerlingen.  De groepsouders zijn Eveline van Oers en Monique looman

U kunt onze groep volgen in Parro.

mailadres       o.merkx@cadansprimair.nl

Onze missie en visie

 

De dagelijkse gang van zaken

Leeskwartier

We starten ieder dag met het ‘leeskwartiertje’. Door het jaar heen zijn er periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of lezen met een maatje of leerkracht. De kinderen flitsen (woordjes lezen) op de computer. Ze doen dit samen met een maatje of de leerkracht. Het doel hierbij is het verhogen van het leestempo.

Instructies

Er wordt voorafgaand aan de les aan de reparatiedoelen gewerkt. Hierdoor spelen we in op de leerdoelen die voor leerlingen moeilijk zijn. Beheersen de leerlingen het lesdoel, dan hoeft de verwerking niet gemaakt te worden. Deze leerlingen gaan dan werken aan verrijkingsopdrachten. Ook wordt er gewerkt met een doelenmap en het leerdoelenbord. Leerlingen krijgen zicht in welke doelen ze nog niet kunnen en waar ze aan willen werken tijdens de weektaak.

Methodes

We gebruiken de volgende methodes:

Rekenen: Wereld in getallen (WIG)

Wereld in Getallen 5. Een nieuwe methode gebaseerd op de laatste didactische inzichten.

Drie didactische modellen, het hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel, zorgen ervoor dat, samen met de observaties van de leerkracht, we snel en scherp zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

De nieuwe De wereld in getallen is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert. Per klas kunnen we een keuze maken uit de papieren of digitale variant. Deze keuze kan elk schooljaar gewijzigd worden.

De digitale variant van De wereld in getallen biedt de lesstof digitaal aan. Maar digitaal werken is geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier biedt WIG5 een werkboekje aan. Zo werken de kinderen in het werkboek bij oefeningen waar ze een verhaal bij een som bedenken en tekenen en als ze moeten meten met een liniaal. De papieren variant van de nieuwe De wereld in getallen biedt het basislesmateriaal op papier aan met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware. De kinderen werken met leerwerkboeken en er zijn er veel optionele papieren materialen met extra oefenstof.

Komend schooljaar gaan de groepen 3 tot en met 7 werken met de papieren variant.

De leerdoelen voor groep 7 zijn: WIG5_7_KINDDOELEN_S_BLOK1-9

Door op de link te klikken, ziet u hoe de sommen worden aangeboden  Onze rekenmanieren optellen,  Onze rekenmanieren aftrekkenOnze rekenmanieren vermenigvuldigenOnze rekenmanieren delen.

Taal en spelling: STAAL

De leerdoelen hierbij zijn:

Werkwoordspelling, herkennen en kunnen schrijven van de volgende werkwoordspelling in een zin: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooide tjid. Daarnaast herkennen en schrijven van klankvaste en klankveranderende werkwoorden.

Woordsoorten, herkennen van de volgende woordsoorten in een zin: samenstelling werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, enkelvoud en meervoud, bijvoeglijk naamwoord, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, voorzetsel, voegwoord, telwoord, persoonlijk voornaamwoord.

Zinsdelen: persoonsvorm, onderwerp, werkwoordelijk gezegde en lijdend voorwerp.

Leestekens, toepassen van de volgende leestekens: hoofdletter, vraagteken, hoofdletter bij aardrijkskundige namen, dubbele punt, aanhalingstekens, uitroepteken.

Spelling: herhaling categorieën 1 t/m 28, de categorieën 29 t/m 34 worden nieuw aangeboden in groep 7.

Engels: Groove.me

We gebruiken de methode Groove.me voor groep 1 tot en met 8. Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Naast de liedjes die worden aangeboden en meegezongen is extra aandacht voor zinsbouw en uitspraak. Woordjes worden regelmatig getoetst (leerwerk). De werkbladen worden zelfstandig verwerkt via de online omgeving. Kinderen kunnen extra werk maken of thuis verder oefenen. Klik op de link voor meer informatie Groove.me

Wereld-oriëntatie: Jeelo

De wereld-oriënterende vakken worden in projectvorm aangeboden. De kinderen ervaren samenhang en zien meer verbanden door het werken met projecten. We werken schoolbreed aan het project. Dit wil zeggen dat alle groepen, op hun eigen niveau met de lesstof bezig zijn. We stimuleren hierbij het stellen van eigen onderzoeksvragen door de kinderen. De 21st Century Skills, vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben, komen tijdens de projecten uitgebreid aan bod. Er is veel ruimte voor samenwerken, opdoen van ICT-vaardigheden, kennisconstructie en creatief denken.Meer informatie vindt u op de homepage, in het blok Jeelo.

Coöperatief leren

Coöperatief leren (ook wel samenwerkend leren genoemd) heeft een vaste plaats op onze school. In alle groepen leren de kinderen coöperatieve werkvormen. Het doel hierbij is dat de kinderen actief bezig zijn met de lesstof. Kinderen leren van en met elkaar. Ze werken in duo’s of in teams.Ook praten we over het werken met onze:– binnenstem, wanneer we stil werken– liniaalstem wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken– teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team– groepsstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.

Weektaak

Op de weektaak staan alle taken die de kinderen zelfstandig moeten maken.Drie uur per week staat weektaak op het rooster. De leerlingen maken hierin 6 taken die ze zelfstandig  moeten verwerken. Op maandag en dinsdag kunnen zij ingepland staan voor verlengde instructie op de gebieden: werkwoordspelling, begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden. Het plannen en bijstellen van taken krijgt hierbij de aandacht en wordt regelmatig geëvalueerd.

Creativiteit

In de projecten van Jeelo is veel ruimte voor creativiteit. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten en er is volop gelegenheid om een eigen invulling te geven aan de uitwerking. Voor de muzieklessen halen we inspiratie uit de methode 123zing.

Huiswerk

De leerlingen krijgen elke maandag 1 werkblad mee naar huis. Op de voorkant staat rekenen, op de achterkant spelling. Elke week op maandag wordt om 08.15 uur het huiswerk ingeleverd en gecontroleerd. De leerlingen doen dit voor een groot deel zelf. Ze kunnen altijd met vragen bij de leerkracht komen.

De kinderen krijgen ook toetsen die thuis geleerd moeten worden. De leesstof waarover de toets gaat, wordt altijd één week van te voren meegegeven naar huis. De toetsen worden altijd op woensdag afgenomen.

Afspraken

Op woensdag nemen de kinderen hun agenda mee naar huis. Op donderdagochtend nemen ze de agenda weer mee naar school.We maken gebruik van complimentenkaartjes om elkaar veel complimentjes te geven.We hebben 5 gezamenlijke groepsafspraken gemaakt om op een fijne en positieve manier met elkaar om te gaan.

Verkeersexamen

Op 2 april is het theoretische verkeersexamen. In mei is het praktische examen. Door op onderstaande links te klinken, kunnen de kinderen ook thuis oefenen.www.vvn.nl/examenhttp://www.tussenschoolenthuis.nl/verkeersexamenspel/http://www.memoryspelen.nl/index.php?show=9509http://www.wegwijsinhetverkeer.nl/index.php?id=43AfsprakenOp woensdag nemen de kinderen hun agenda mee naar huis. Op donderdagochtend nemen ze de agenda weer mee naar school.We maken gebruik van complimentenkaartjes om elkaar veel complimentjes te geven.We hebben 5 gezamenlijke groepsafspraken gemaakt om op een fijne en positieve manier met elkaar om te gaan.

Gym

Wij gymmen op de volgende dagen en tijden:dag: dinsdag                           dag: donderdagtijd: 14:00 uur                          tijd: 11:00 uur

Leuke en leerzame websites

www.ambrasoft.nlwww.klokkijken.nlwww.onlineklas.nlwww.studiewijs.nlwww.leestrainer.nlwww.fi.uu.nl/rekenwebwww.lereniseenmakkie.nl

http://www.willibrordusgroep7.yurls.net

https://spelling.nl/

https://www.squla.nl/

De kinderen kunnen onder schooltijd met hun inloggegevens gratis gebruik maken van squla. Na schooltijd heeft u een abonnement nodig.

Tot slot

Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent dus altijd welkom om te komen kijken.