@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

groep 4-5

Welkom op de site van groep 4-5

In groep 4-5 werken twee leerkrachten: Carien Brekelmans en Lisa Brekelmans. In groep 4 zitten 8 leerlingen en in groep 5 zitten 19 leerlingen. juf Carien werkt om de week op maandag, en elke dinsdag en woensdag. juf Lisa werkt om de week op maandag, en elke donderdag en vrijdag.  

Onze groepsouders zijn Suzanne Hofman en Moniek Groenendaal. 

U kunt onze groep ook volgen via Parro.  

Mailadressen:

Carien                  c.brekelmans@cadansprimair.nl

Hilde                     l.brekelmans@cadansprimair.nl

Onze missie en visie

De dagelijkse gang van zaken

Leeskwartier

We starten ieder dag met het ‘leeskwartiertje’. Door het jaar heen zijn er periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of waarin zij lezen met een maatje of leerkracht.

Instructies

Iedere dag krijgen de kinderen verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

Methodes

We gebruiken de volgende methodes:Rekenen: Wereld in getallen (WIG) Wereld in Getallen 5. Een nieuwe methode gebaseerd op de laatste didactische inzichten.

Drie didactische modellen, het hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel, zorgen ervoor dat, samen met de observaties van de leerkracht, we snel en scherp zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

De nieuwe De wereld in getallen is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert. Per klas kunnen we een keuze maken uit de papieren of digitale variant. Deze keuze kan elk schooljaar gewijzigd worden.

De digitale variant van De wereld in getallen biedt de lesstof digitaal aan. Maar digitaal werken is geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier biedt WIG5 een werkboekje aan. Zo werken de kinderen in het werkboek bij oefeningen waar ze een verhaal bij een som bedenken en tekenen en als ze moeten meten met een liniaal.De papieren variant van de nieuwe De wereld in getallen biedt het basislesmateriaal op papier aan met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware. De kinderen werken met leerwerkboeken en er zijn er veel optionele papieren materialen met extra oefenstof.

Komend schooljaar gaan de groepen 3 tot en met 7 werken met de papieren variant

Voor groep 4 zijn de leerdoelen: WIG5_4_KINDDOELEN_BLOK1-9

Voor groep 5 zijn de leerdoelen: WIG5_5_KINDDOELEN_BLOK1-9

Door op de link te klikken, ziet u hoe de sommen worden aangeboden  Onze rekenmanieren optellen,  Onze rekenmanieren aftrekkenOnze rekenmanieren vermenigvuldigen.

Taal/spelling: methode STAAL

Groep 4

Taal: de acht thema’s zijn: start-onderweg-klein-nodig-lekker-slapen-gek-kleding.Spelling: een aantal leerdoelen zijn:– de ei woorden van de ei rap kennen.– langermaakwoord (‘d-’t woorden)– lange klank achteraan (stro-la)– de spellingcategorie 1 tot en met 12 moeten de kinderen, eind groep 4, beheersen

Klik op de linken voor meer informatie over spelling regelkaarten 4-5-6 (2)Regelkaart groep 4 spelling staal 1Regelkaart groep 4 spelling staal 2

Groep 5

De leerdoelen hierbij zijn:Werkwoordspelling, herkennen van de volgende werkwoordspelling in een zin: tegenwoordige tijd, verleden tijd, verleden tijd en klank veranderend werkwoord, voltooide tijd.

Woordsoorten, herkennen van de volgende woordsoorten in een zin: samenstelling werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, enkelvoud en meervoud, bijvoeglijk naamwoord, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, voorzetsel.

Zinsdelen: persoonsvorm en onderwerp.

Leestekens, toepassen van de volgende leestekens: hoofdletter, vraagteken, hoofdletter bij aardrijkskundige namen, dubbele punt, aanhalingstekens, uitroepteken.

Spelling: herhaling categorieën 1 t/m 12, de categorieën 13 t/m 19 worden nieuw aangeboden in groep 5. Zie regelkaart voor de uitwerking van de categorieën.

regelkaarten 4-5-6 (2)Regelkaart groep 5 spelling staal 1Regelkaart groep 5 spelling staal 2

Technisch lezen: methode Estafette

De kinderen lezen veel in groep 4. Het is ook belangrijk dat uw kind ook thuis regelmatig/dagelijks leest. Nadat het technisch lezen goed beheerst wordt, kunnen we overgaan op begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we Nieuwsbegrip.

Schrijven: De Schrijfvriend

Groep 4

Schrijven is  vakoverstijgend. Naast de schrijflessen wordt er ook gelet op het goed schrijven van de letters bij de andere vakgebieden. De voorwaarde om leesbaar te leren schrijven is dat alle letters goed geautomatiseerd worden. Daarom is het belangrijk dat er continu structuur, herhaling en duidelijke instructie wordt gegeven om de letters juist aan te leren. In groep 4 leren de kinderen aan elkaar schrijven en de hoofdletters.

Groep 5

Niet meer tijdens de schrijfles, maar ieder moment wanneer de leerling schrijft, wordt gebruikt om de leerling goed te leren schrijven. Schrijven is tenslotte vakoverstijgend. De voorwaarde om leesbaar te leren schrijven is dat alle letters goed geautomatiseerd worden. Daarom is het belangrijk dat er continu structuur, herhaling en duidelijke instructie wordt gegeven om de letters juist aan te leren.

Engels: Groove.me

We gebruiken de methode Groove.me voor groep 1 tot en met 8. Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. Klik op de link voor meer informatie Groove.me

Wereld-oriëntatie: Jeelo

De wereld-oriënterende vakken worden in projectvorm aangeboden. De kinderen ervaren samenhang en zien meer verbanden door het werken met projecten. We werken schoolbreed aan het project. Dit wil zeggen dat alle groepen, op hun eigen niveau met de lesstof bezig zijn. We stimuleren hierbij het stellen van eigen onderzoeksvragen door de kinderen. De 21st Century Skills, vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben, komen tijdens de projecten uitgebreid aan bod. Er is veel ruimte voor samenwerken, opdoen van ICT-vaardigheden, kennisconstructie en creatief denken.Meer informatie vindt u op de homepage, in het blok Jeelo.

Dagtaak-Weektaak

In groep 4 krijgen de kinderen een dagtaak.  In groep 5 krijgen de kinderen een weektaak. Hierop staan alle taken die de kinderen zelfstandig moeten maken.De kinderen plannen de taken zelf in. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren dat de kinderen daarin bewuste keuzes maken.

Creativiteit

In de projecten van Jeelo is veel ruimte voor creativiteit. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten en er is volop gelegenheid om een eigen invulling te geven aan de uitwerking. Voor de muzieklessen halen we inspiratie uit de muziekmethode 123zing.

Huiswerk groep 5

Om de 2 weken krijgen de kinderen op maandag een werkblad mee, dit gaat over spelling en rekenen. Het werkblad wordt thuis gemaakt en leveren ze vervolgens op school in. Als u de link selecteert, leest u meer over onze visie op huiswerk: visie huiswerk groep 5 en 6

De kinderen in groep 5 krijgen ook regelmatig een toets.

Gym

Wij gymmen op de volgende dagen en tijden:

dag: dinsdag        tijd: 10.30 uur                      

dag: donderdag   tijd: 13.45 uur

Verjaardagen

De kinderen mogen, als ze jarig zijn, op school trakteren. Graag tijdig doorgeven wanneer uw kind zijn of haar verjaardag Door veranderingen van het lesprogramma in de middag hebben we besloten om de verjaardagen van de kinderen in groep 3 tot en met 8 te vieren zonder ouders erbij. Niet omdat u niet welkom bent, wel omdat het organisatorisch moeilijk is.

Leuke en leerzame websites

http://www.tafelsoefenen.nl/

topomania.net/

leestrainer.nl

www.willemwever.nl/

wikikids.nl

Tot slot

Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent van harte welkom om te komen kijken. Om de coronamaatregelen zo goed mogelijk op te kunnen volgen, vragen we u  van te voren een afspraak te maken.