@media (min-width: 1200px) { .navbar-expand-xl .navbar-nav { margin-right: 2rem; } }

groep 3

Welkom op de site van groep 3

In groep 3-4 zijn Kim de Jong en Marieke Louter de leerkrachten. Kim staat op maandag, dinsdag en om de week op woensdag voor de groep. Marieke draait de groep om de week op woensdag, donderdag en vrijdag. In groep 3-4 zitten 22 kinderen. 

De groepsouders zijn Davinia van der Lee en Eveline van Oers.

U kunt de groep volgen in Parro.

mailadressen:

Kim:                    k.dejong@cadansprimair.nl

Marieke:             m.vandenelzen@cadansprimair.nl

Onze missie en visie

De gouden afspraken van onze groep.

De dagelijkse gang van zaken
Instructies

Iedere dag krijgen de kinderen verschillende instructies op het gebied van rekenen, spelling en lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

Jeelo hoekenwerk

In groep 3-4 werken we in de middag rondom Jeelo. We zetten dan het hoekenwerk in. De kinderen werken aan eén thema van Jeelo. Dit kunnen bouw-, speel-, ontdek-, knutsel-, teken-, taal- en reken activiteiten zijn.

Methodes

We gebruiken de volgende methodes:

Rekenen: Wereld in getallen (WIG) Wereld in Getallen 5.
Een nieuwe methode gebaseerd op de laatste didactische inzichten.

Drie didactische modellen, het hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel, zorgen ervoor dat, samen met de observaties van de leerkracht, we snel en scherp zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

De nieuwe De wereld in getallen is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert. De papieren variant van de nieuwe De wereld in getallen biedt het basislesmateriaal op papier aan met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware. De kinderen werken met leerwerkboeken en er zijn er veel optionele papieren materialen met extra oefenstof.

Belangrijk bij het rekenonderwijs in groep 3, is het werken mét een context. In groep 3 zal niet snel een kale som aangeboden worden. Kinderen zijn constant in de weer met de context van de som en hoe een som een relatie heeft met dagelijkse bezigheden. Het werken in thema’s biedt hiervoor een goede basis. Zo rekenen we nog veel in de kring met voorwerpen zoals dwergen, pittenzakjes, knikkers, blokken e.d. Kinderen zijn hierbij veelal handelend bezig. We zetten het computerprogramma van WIG en de spelletjes van Met Sprongen Vooruit ook veelvuldig in. Dit zijn spelletjes waarin de kinderen werken aan:  getalherkenning/ splitsen/ automatiseren t/m 10. 

Voor groep 3 zijn de leerdoelen: WIG5_3_KINDDOELEN_BLOK1-9

List groep 3

We werken met List in groep 3 met LIST. LIST staat voor Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak. Het is geen leesmethode die je zo kan aanschaffen, maar een leesmethodiek waarmee je aan de hand van leesboeken kinderen leert lezen. Bij het aanvankelijk lezen in groep 3 gebruiken we de methode Veilig leren lezen als bron. De lettervolgorde van de methode blijft van belang en de leesboekjes die bij de aanvankelijk leesmethode horen gebruiken we als leesmateriaal. Centraal staat het leesplezier, een passend aanbod bij het niveau van het kind en creatief schrijven. Na de instructie van de nieuwe letter oefenen de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht met het lezen en schrijven van woorden met de nieuwe letter. Daarna leest de leerkracht teksten met de nieuwe letter voor en daarna lezen de leerlingen in koor dezelfde tekst. Tot slot lezen de leerlingen in tweetallen de geoefende tekst. Tijdens een lesdag leest de leerkracht 10 minuten per dag voor en lezen de leerlingen daarnaast ook zelfstandig in boekjes. De leerkracht houdt regelmatig een boekenbabbel. Daarnaast wordt er elke dag tijd besteed aan creatief schrijven. 

We koppelen de letters aan woorden die bij ons Jeelo thema passen om zo de betrokkenheid te vergroten.

Helpen met lezen:

Groep 3 is het jaar waarin uw kind leert lezen. Een belangrijke ontwikkeling waar uw kind zijn/ haar hele leven vol op gebruik van zal maken! Heel belangrijk dat hier niet alleen op school, maar ook thuis aan gewerkt wordt. 

Daarnaast kunt u samen met uw kind oefenen met de volgende materialen:

 kern 1

 kern 2  

 kern 3 

 kern 4 

 kern 5

 kern 6 

 kern 7 

 kern 8 

 kern 9

 kern 10

 kern 11

 kern 12

 
Spelling: methode STAAL

Groep 3

Vanaf januari beginnen we in groep 3 met Staal spelling. Staal spelling voor groep 3 sluit aan bij de didactiek van José Schraven. De spellinglijn voor groep 3 is op dezelfde manier opgebouwd als in groep 4 t/m 8. Dat wil zeggen: een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en iedere dag een kort dictee. Dit geeft rust, houvast en structuur.

Groep 4

Taal: de acht thema’s zijn: start-onderweg-klein-nodig-lekker-slapen-gek-kleding. Spelling: een aantal leerdoelen zijn:– de ei woorden van de ei rap kennen.– langermaakwoord (‘d-’t woorden)– lange klank achteraan (stro-la)– de spellingcategorie 1 tot en met 12 moeten de kinderen, eind groep 4, beheersen

Klik op de linken voor meer informatie over spelling regelkaarten 4-5-6 (2)Regelkaart groep 4 spelling staal 1Regelkaart groep 4 spelling staal 2

Schrijven: De Schrijfvriend 

Groep 3

Naast de schrijflessen wordt er ook gelet op het toepassen van de aangeleerde schrijfletters bij de andere vakken. Schrijven is tenslotte vakoverstijgend. De voorwaarde om leesbaar te leren schrijven is dat alle letters goed geautomatiseerd worden. Daarom is het belangrijk dat er continu structuur, herhaling en duidelijke instructie wordt gegeven om de letters juist aan te leren. Het aanbieden van een letter gebeurt in combinatie met de schrijfletter. Bewust wordt ervoor gekozen niet de blokletter aan te leren, maar gelijk de schrijfletter. Dit omdat de kinderen in groep 2 zichzelf vaak een bepaalde schrijfwijze van deze blokletter hebben aangeleerd. Deze is geautomatiseerd en kan lastig omgezet worden in een andere schrijfwijze. Aangezien een schrijfletter vaak een geheel andere letter is (met vaste schrijfwijze), wordt deze aangeleerd. In eerste instantie wordt er nog niet van de kinderen verwacht dat zij deze letter al precies tussen de lijnen kunnen schrijven, de letter wordt in het groot geoefend. Zo weten zij wel hoe de schrijfletter er uit ziet en worden de kinderen uitgedaagd deze schrijfletter in te zetten. Naast het werken in schriften is het ook heel belangrijk om met de grote motorische bewegingen aan de slag te blijven. Met liedjes, dansjes en werken met linten krijgt dit de aandacht. Ook het ‘schrijven’ in zand en ‘schrijven’ met klei maakt hier deel van uit.

Groep 4

Schrijven is  vakoverstijgend. Naast de schrijflessen wordt er ook gelet op het goed schrijven van de letters bij de andere vakgebieden. De voorwaarde om leesbaar te leren schrijven is dat alle letters goed geautomatiseerd worden. Daarom is het belangrijk dat er continu structuur, herhaling en duidelijke instructie wordt gegeven om de letters juist aan te leren. In groep 4 leren de kinderen aan elkaar schrijven en de hoofdletters.

Engels: Groove.me

We gebruiken de methode Groove.me voor groep 1 tot en met 8. Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. Klik op de link voor meer informatie Groove.me

Wereld-oriëntatie: Jeelo

De wereld-oriënterende vakken worden in projectvorm aangeboden. De kinderen ervaren samenhang en zien meer verbanden door het werken met projecten. We werken schoolbreed aan het project. Dit wil zeggen dat alle groepen, op hun eigen niveau met de lesstof bezig zijn. We stimuleren hierbij het stellen van eigen onderzoeksvragen door de kinderen. De 21st Century Skills, vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben, komen tijdens de projecten uitgebreid aan bod. Er is veel ruimte voor samenwerken, opdoen van ICT-vaardigheden, kennisconstructie en creatief denken.Meer informatie vindt u op de homepage, in het blok Jeelo.

Coöperatief leren

Coöperatief leren (ook wel samenwerkend leren genoemd) heeft een vaste plaats op onze school. In alle groepen leren de kinderen coöperatieve werkvormen. Het doel hierbij is dat de kinderen actief bezig zijn met de lesstof. Kinderen leren van en met elkaar. Ze werken in duo’s of in teams. Ook praten we over het werken met onze:– binnenstem, wanneer we stil werken– fluisterstem, wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken– teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team– klassenstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.

Creativiteit

In de projecten van Jeelo is veel ruimte voor creativiteit. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten en er is volop gelegenheid om een eigen invulling te geven aan de uitwerking. Sinds vorig schooljaar worden er bij een aantal projecten van Jeelo liedjes aangeboden. We halen inspiratie voor de muzieklessen uit de methode 123zing.

Gym

Wij gymmen op dinsdag- en donderdagmiddag.De kinderen douchen niet na de gymles.

Verjaardagen

De kinderen mogen, als ze jarig zijn, op school trakteren. Graag tijdig doorgeven wanneer uw kind zijn of haar verjaardag viert. Door veranderingen van het lesprogramma in de middag hebben we besloten om de verjaardagen van de kinderen in groep 3 tot en met 8 te vieren zonder ouders erbij. Niet omdat u niet welkom bent, wel omdat het organisatorisch moeilijk is.

Leuke en leerzame websites

https://www.youtube.com/watch?v=Q0yZV80IZMc         Bewegend leren + woorden flitsen (vanaf kern 1)

http://www.neo4tx.nl/flits/                                                Woorden flitsen (vanaf januari)

http://www.tafelsoefenen.nl/

topomania.net/

leestrainer.nl

www.willemwever.nl/

wikikids.nl

Tot slot

Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent van harte welkom om te komen kijken. Om de coronamaatregelen zo goed mogelijk op te kunnen volgen, vragen we u  van te voren een afspraak te maken.