Basisschool Willibrordus is een Jeelo-school

Een Jeelo-school heeft als doel alle leerlingen meer te laten leren. Jeelo staat voor: Je Eigen Leeromgeving.

In twaalf projecten worden de wereld-oriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer aangeboden.

Leerlingen leren niet meer in vakken, maar gaan maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten. Ze benutten elkaars talenten en léren leren.

 

Op dinsdag 14 september starten we met het project LEREN VOOR LATER

Start van het project: 

We openen het project op dinsdagmiddag 14 september met de Esch got talent show. De kinderen mogen individueel of in groepjes een optreden laten zien. Het kan met kinderen uit de eigen groep, maar ook uit andere groepen. 

Afsluiting 

We sluiten het project af op vrijdag 15 oktober met de talentenshow van groep 1 en 2 (viering). Deze viering kan aangevuld worden met talent uit andere klassen.

Binnen dit project zijn er 4 verschillende leerroutes: 

 • Groep 1 en 2: je talent ontdekken
 • Groep 3 en 4: een uitvinding doen
 • Groep 5 en 6: een beroep presenteren
 • Groep 7 en 8: een verkiezing houden

Als u op de link hieronder klikt ziet u achtergrondinformatie:

LEREN VOOR LATER

Competenties als rode draden.

Leerlingen krijgen elke 2 of 3 jaar een leerroute met een steeds grotere scope. Zo leren zij steeds meer over dit maatschappelijk relevante onderwerp.

 • Van talent tot expert: kinderen leren onderzoeken welke talenten ze hebben en hoe ze die kunnen inzetten en ontwikkelen.
 • Van alleen tot samen: kinderen leren waarom samenwerken belangrijk is en waarom je daarbij afspraken en regels moet maken, en taken moet verdelen om elkaars talenten te benutten.
 • Van verleden tot toekomst: kinderen leren hoe het verleden het heden en de toekomst beïnvloedt.
 • Van goed tot beter: kinderen leren wat het nut is van evalueren en het opstellen van verbeterpunten, zowel op persoonlijk vlak als in een groter verband (vooruitgang van de samenleving).

Projectresultaat:

In dit project staat het begrip ‘ontwikkeling’ centraal. Mensen ontwikkelen zich persoonlijk, maar ook de samenleving ontwikkelt zich. Bij ontwikkeling is reflectie op jezelf en op het verleden belangrijk. Kinderen leren dat je vooruit komt door stil te staan, terug te kijken en daarvan te leren voor de toekomst.

Het doel van dit project is dat leerlingen ontdekken wat hun talenten zijn en wat die van anderen zijn. Ze leren hoe je deze talenten kunt inzetten om doelen te bereiken, jezelf verder te ontwikkelen en daarvan gelukkig te worden.

Een Jeelo-school werkt altijd vanuit drie pijlers:

 • Samen leven voor betrokkenheid
 • Samen werken voor competenties
 • Zelfstandig léren leren

Leeromgeving

Wij werken aan een leeromgeving waarin deze drie Jeelo-pijlers herkenbaar en evenwichtig aanwezig zijn. Wij maken daarin een ontwikkeling door.

We zijn onderdeel van de zogeheten Jeelo-community. Daarin werken scholen en experts samen aan een permanent verbeteren van het basisonderwijs. We werken volgens een ervaringsspiraal: ervaringen delen, evalueren en hiervan leren.

We streven steeds naar een goedlopende organisatie. Dit doen we door:

 • het vormen van een ‘kartrekkersgroep’
 • het houden van teambijeenkomsten over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Jeelo-projecten
 • het bevorderen van competenties van leerkrachten voor het werken met Jeelo
 • het scheppen van voorwaarden voor de permanente ontwikkeling van Jeelo
 • van groep 1 tot en met 8 te werken aan hetzelfde project. We starten en sluiten af met een gezamenlijke activiteit